คู่มือสอบเศรษฐกรปฏิบัติการ กรมชลประทาน ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเศรษฐกรปฏิบัติการ กรมชลประทาน ปี 2561
สารบัญ
*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม  โครงสร้าง ยุทธศาสตร์              *เศรษฐศาสตร์ จุลภาคและมหภาค                                                                                    *อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพตลาด                                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับตลาดการเงิน (ตลาดลงทุน และ ตลาดเงิน)                                                        *นโยบายด้านการเงิน การคลัง และนโยบายด้านเศรษฐกิจ                                                                    *เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตร                                                                                 *หลักการตลาดเกษตร ราคาผลิตเกษตร ปัญหาและนโยบายการตลาดเกษตร                                      *การวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุน และต้นทุน                                                                           *การวิเคราะห์โครงการ การลงทุน                                                                                      *แนวข้อสอบ  การเงินการคลัง                                                                                     *แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 1.                                                                                    *แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 2.                                                                                    *แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 3.                                                                                    *แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 4.