คู่มือสอบเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช                                                               *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                   *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                     *ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                             *แนวข้อสอบความระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                     *ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                                  *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560     *ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี                                                                                               *บัญชีแยกประเภท                                                                                                      *การบัญชีเกี่ยวกับเงินสด                                                                                               *การพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                                                                                                 *งบการเงิน                                                                                                               *ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                 *แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 1.                                                                                        *แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 2.                                                                                        *แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 3.                                                                                        *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                  

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมป่าไม้ ออกใหม่ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมป่าไม้ ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ
*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง                                                             *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547                                                   *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                               *พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                              *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                         *พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                     *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                        *เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                      *ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน      *การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                   *ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณพ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                     *เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548และที่แก้ไขเพิ่มเติม          *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                        *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.