คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมบังคับคดี ปี 2562 BC-33711

270฿

รหัสสินค้า: KP-33711 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมบังคับคดี ปี 2562 B BC-33711
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี                                                                                          *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                            *การวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบาย                                                                                *การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ                                                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์                                                                                            *การจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                                          *ความรู้ด้านการจัดทำงบประมาณ                                                                                     *การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                     *การติดตามและประเมินผลโครงการ                                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ                                                                             *แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                               *แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                                      

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ