คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี BB-006

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี BB-006
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                                                             *แนวข้อสอบ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขและตรรกทางคณิตศาสตร์                          *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี                    *ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้านการบริหารจัดการทั่วไป                                                      *พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพ.ศ. 2533                                                                *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2541                                                                              *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                                     *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2559                                                                           *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                  *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                     *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                      *ความรู้ด้านการวิเคราะห์                                                                                               *การจัดทำแผนงาน แผนงบประมาณประจำปี                                                                        *การจัดทำงบประมาณประจำปีและการเบิกจ่ายงบประมาณ                                                         *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล                                                                                  *แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                           *แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                           *ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office พื้นฐาน *แนวข้อสอบ Microsoft  Word                                                                                     *แนวข้อสอบ Microsoft  Excel                                                                                     *แนวข้อสอบ Microsoft  PowerPoint                                                                               *แนวข้อสอบ Outlook Express

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ