คู่มือสอบเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ                            *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                                                     *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                                                *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                    *พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562                                                       *พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562                      *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562                                                                                                       *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562       *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  พ.ศ. 2562                                                                                                                       *หลักและทฤษฎีการสื่อสาร                                                                                                                    *หลักการประชาสัมพันธ์                                                                                                                          *การเขียนแผนงาน โครงการ                                                                                                                   *วางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์                                                                                                               *แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ชุดที่ 1.                                                                           *แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ชุดที่ 2.