คู่มือสอบเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 1/2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 1/2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                               *พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553                                                                                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                             *พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551                                *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551                     *พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544                                                      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. 2544                                          *พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498                                                                           *หลักการติดต่อสื่อสารที่กรุงเทพมหานครใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้แก่  Digital  trunked  radio system  ระบบสารสนเทศต่างๆ                                                       *หลักปฏิบัติในการติดต่อสื่อสาร                                                                                       *การใช้วิทยุสื่อคมนาคม การดูแลรักษาเครื่องมือสื่อสาร ในระบบต่างๆ                                             *การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ให้ให้เหมาะสม                                                                        *เทคโนโลยีดิจิตอลในกิจการวิทยุกระจายเสียง และกิจการวิทยุโทรทัศน์ และวิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทย                                                                                         *การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์                                        *ระบบสายส่งกำลัง และระบบสายอากาศวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์                                       *แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสื่อสารชุดที่ 1.                                                                        *แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสื่อสารชุดที่ 2.                                                                       *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม