คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมที่ดิน  ปี 63 BC- 35111

270฿

รหัสสินค้า: KP- 35111 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมที่ดิน  ปี 63 BC- 35111 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน                                                                                                *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                     *ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการพ.ศ.2544                                                       แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                                                      *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติพ.ศ.2552                                  *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                             *พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540                                                               *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                    *ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                              *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 1.                                                    *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                          *ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                               *แนวข้อสอบการจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                                     *แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)                             *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                        *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                                   *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                             *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์