คู่มือสอบพนักงานเขียนแผนที่ กรมที่ดิน ออกใหม่ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบพนักงานเขียนแผนที่ กรมที่ดิน ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ภารกิจ โครงสร้าง                                             *เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                     *ความรู้เกี่ยวกับแผนที่                                                                                                 *การคำนวณและเขียนแผนที่                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับแผนที่และการสำรวจ                                                                                *ความรู้ด้านการทำแผนที่ การทำข้อมูลด้านแผนที่ ระบบพิกัดแผนที่ และมาตรส่วนของแผนที่              *การทำแผนที่ รูปถ่ายทางอากาศ                                                                                     *ระบบภูมิสารสนเทศ                                                                                                   *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน                                                                    *แนวข้อสอบรวม พนักงานเขียนแผนที่                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                   * เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1                                                                       * เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2                                                                       * เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3                                                                       * เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4