คู่มือสอบพนักงานภูมิสารสนเทศ กรมที่ดิน ออกใหม่ปี 2561 BC-9671

260฿

รหัสสินค้า: KP-9671 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบพนักงานภูมิสารสนเทศ กรมที่ดิน ออกใหม่ปี 2561 BC-9671
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ภารกิจหลัก โครงสร้าง        *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547           *ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนที่                                                                                 *แนวข้อสอบ เกี่ยวกับข้อมูลแผนที่                                                               *ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ                                                                       *ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดฐานข้อมูล                                                                    *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน                                                         *ความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศ                     *การใช้งานโปรแกรม Map Window GIS                                                             *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                          *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.