คู่มือสอบพนักงานประมง กรมประมง BC-9176

260฿

รหัสสินค้า: KP-9176 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบพนักงานประมง กรมประมง BC-9176
สารบัญ
Øความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม                                                             Øงานด้านประมงน้ำจืด                                                                                                 Øงานด้านประมงชายฝั่ง                                                                                                Øงานด้านประมงทะเล                                                                                                  Øงานด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                                                                                            Øเทคโนโลยีจับสัตว์น้ำ (เครื่องมือจับสัตว์น้ำ)                                                                      Øงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมง                                                                        Øงานด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง                                                        Øพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                                  êแนวข้อสอบพระราชกำหนดการประมง 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                êแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประมง ชุดที่ 1.                                                                          êแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประมง ชุดที่ 2.                                                                          êแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประมง ชุดที่ 3.                                                                          êแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประมง ชุดที่ 4.