คู่มือสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมโยธาธิการและผังเมือง

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมโยธาธิการและผังเมือง
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์                                                       *อำนาจหน้าที่ โครงสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                      -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                   -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                   *การร่างหนังสือราชการ                                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                           *การจัดเตรียมเอกสาร การจัดทำวาระการประชุม                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                                   -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่                                                                                             *การบริหารงานบุคคล                                                                                                 *การบริหารทั่วไป                                                                                                                 -เจาะข้อสอบ การบริหารงานบุคคล                                                                                    -เจาะข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป                                                                                     -เจาะข้อสอบ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกลุ่มประเทศอาเซียน

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ