คู่มือสอบฝ่ายโยธาธิการ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ปี 2562

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบฝ่ายโยธาธิการ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับงานไฟฟ้า                                                                                                    «แนวข้อสอบ งานไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                                       «แนวข้อสอบ งานไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับงานโยธา                                                                                                     «แนวข้อสอบ งานโยธา ชุดที่ 1.                                                                                        «แนวข้อสอบ งานโยธา ชุดที่ 2.                                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับงานสำรวจ                                                                                                    «แนวข้อสอบ งานสำรวจ                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับงานประปา                                                                                                  «แนวข้อสอบ งานประปา ชุดที่ 1.                                                                                      «แนวข้อสอบ งานประปา ชุดที่ 2.                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับงานสุขาภิบาล                                                                                                «แนวข้อสอบงานสุขาภิบาล                                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับงานเขียนแบบ                                                                                                «แนวข้อสอบงานเขียนแบบ ชุดที่ 1.                                                                                   «แนวข้อสอบงานเขียนแบบ ชุดที่ 2.                                                                             *การควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้าง                                                                                     «แนวข้อสอบ การควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้าง                                                          *การประมาณราคาการก่อสร้าง การแบ่งงวดงานก่อสร้าง                                                                  «แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                                 «แนวข้อสอบ Microsoft Word                                                                                          «แนวข้อสอบ Microsoft Excel                                                                                    *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                   

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ