คู่มือสอบฝ่ายพัฒนาบุคลากร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบฝ่ายพัฒนาบุคลากร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์ไทย                                                                                               *ราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ. 2477                                                                                *แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                          *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                         *แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์                                                                      *การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง  (High Performance organization ; HPO)                                                                                        *การจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital)                                                                               *การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร                                                                         *การเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน                                                                                 *การบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรม                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                           *แนวข้อสอบ  การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                          *แนวข้อสอบ การพัฒนาบุคลากร ชุดที่ 1.                                                                       *แนวข้อสอบ การพัฒนาบุคลากร ชุดที่ 2.                                                                       *แนวข้อสอบ การพัฒนาบุคลากร ชุดที่ 3.                                                                       *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                               *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์