คู่มือสอบผู้บริหารท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2560 BC-9305

299฿

รหัสสินค้า: KP-9305 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบผู้บริหารท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2560 BC-9305
สารบัญ
>>ความรู้เรื่องกฏหมาย                                                                                                    -เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                 -เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                 -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                       -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539และที่แก้ไขเพิ่มเติม                         -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                 -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                   -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                                                                                               -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558         -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                             -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                        -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                 -เจาะข้อสอบ กฎหมายการจัดตั้งและการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                        >>ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                           -เจาะข้อสอบ เศรษฐกิจพอเพียง                                                                           >>ความรู้เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ -ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)                                                           -แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)                                  -เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                           -เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                          >>ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล                                                                        >>ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร                                                                                 -แนวข้อสอบ การจัดการองค์กร                                                                                >>ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง                                                                                  -แนวข้อสอบการบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                              >>ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร                                                                                  -แนวข้อสอบ การพัฒนาบุคลากร                                                                                 >>ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่                                     -แนวข้อสอบ สถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่                            >>ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสานสนเทศ -แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                  >>ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการ                                                                                    -แนวข้อสอบ การบริหารราชการ