คู่มือสอบบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา                                                                            *แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทย                                                                       *แนวข้อสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์                                                                               *แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ                                                                    *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการเมือง สังคม เศรษฐกิจ การศึกษาและด้านอื่นๆ                            *พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547                                                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547                                                        *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2559                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการของสถาบันอุดมศึกษา การบริหารราชการของมหาวิทยาลัย                  *ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฎ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560       *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                     *ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล                                                                                 *หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร                                                              *แนวข้อสอบ  การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                         *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                       *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                       *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                       *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ