คู่มือสอบนิติกร กรมศุลกากร ปี 2562 BC-33568

270฿

รหัสสินค้า: KP-33568 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนิติกร กรมศุลกากร ปี 2562 BC-33568
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร                                                                                            *ข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร พ.ศ. 2552                                           *ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                 *แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                         *ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายปกครอง                                                                                     *แนวข้อสอบ กฎหมายปกครอง                                                                               *พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560                                                                                 *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2560                                                        *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.                                                  *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.                                                  *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.                                                                *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญาชุดที่ 2.                                                                *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 1.                                           *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 2.                                           *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1.                                           *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 2.                                           *แนวข้อสอบ กฎหมายล้มละลาย                                                                             *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                                                                       

คู่มือสอบนิติกร กรมศุลกากร ออกใหม่ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนิติกร กรมศุลกากร ออกใหม่ปี 2561 *
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม โครงสร้าง                                               *ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร                                                                           *เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศุลกากร                                                         *พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560                                                                      *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2560                                       *เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                             *เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                  *เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                          *เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                             *วินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของของข้าราชการ                                                                    *เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ                                                        *เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไป