คู่มือสอบนิติกร กรมพลศึกษา

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนิติกร กรมพลศึกษา
สารบัญ
*ประวัติองค์กร  วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ภารกิจ แผนยุทธศาสตร์ โครงสร้าง      *พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548                                                                   *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. สถาบันการพลศึกษา  พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2555       *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                             *เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546        *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่  1.                                      *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่  2.                                      *พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539                                                          *เจาะข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557                                                                               *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                             *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                                                                                *เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.                                                      * เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.                                                     *เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 3.                                                      *เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม