คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สนง.คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ  สนง.คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                                  *พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                             *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                   *พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                         *แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                    *พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539                                         *พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                                                                                     *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560                                            *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560                           *พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559                                         *พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562                                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562                                                                                        *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                  *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                            *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                                       *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                          *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ