คู่มือสอบนายทหารสัญญาบัตร กลุ่มงานรัฐศาสตร์ กองบัญชาการกองทัพไทย

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนายทหารสัญญาบัตร กลุ่มงานรัฐศาสตร์ กองบัญชาการกองทัพไทย
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ค่านิยม                                                            *วิชาคณิตศาสตร์         -เซต                                                                                                                               -ตรรกศาสตร์                                                                                                             -ฟังก์ชัน                                                                                                                    -ระบบจำนวนจริง                                                                                                          -ความน่าจะเป็น                                                                                                           -สถิติ                                                                                                                        -ลำดับและอนุกรม                                                                                                 *วิชาภาษาไทย         – หลักภาษา การใช้ภาษา และความเข้าใจภาษา                                                                         -แนวข้อสอบ หลักภาษา การใช้ภาษา และความเข้าใจภาษา                                                   *วิชาภาษาอังกฤษ         – เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                  *วิชาความรู้ทั่วไป         -แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป                                                                                         *วิชาเฉพาะตำแหน่ง                                                                                                  -ความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์  การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น                                                           -การบริหารจัดการองค์การตามทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์                                                             -ทฤษฎีโครงสร้างตามสถานการณ์                                                                                                 -องค์การระหว่างประเทศ                                                                                                 -อาเซียน 2025 มุ่งหน้าไปด้วยกัน  วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 แผนประชาคมอาเซียน 2016-2025                                                                                           -แนวข้อสอบวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน  ค.ศ. 2025                                                                 -แนวข้อสอบ การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น (รัฐประศาสนศาสตร์)                                                        -แนวข้อสอบ องค์การและการจัดการในภาครัฐ  รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อการบริหาร                                -แนวข้อสอบ องค์การและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                                        

คู่มือสอบนายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก (วิชาทั่วไป) ใช้สอบทุกตำแหน่ง ออกใหม่ BC-9275

260฿

รหัสสินค้า: KP-9275 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก (วิชาทั่วไป) ใช้สอบทุกตำแหน่ง ออกใหม่ BC-9275
สารบัญ
++ภาษาไทย -หลักภาษา การใช้ภาษา และความเข้าใจภาษา                                                                       -การอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมไทย                                                                                 -แนวข้อสอบ หลักภาษา การใช้ภาษา และความเข้าใจภาษา                                                         -แนวข้อสอบ วรรณคดีและวรรณกรรมไทย                                                                    -แนวข้อสอบรวม วิชาภาษาไทย                                                                                ++ภาษาอังกฤษ -เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                -เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                             -เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                             -เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                                             -เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4.                                                                            ++ความรู้ทั่วไป -แนวข้อสอบ ข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เหตุการณ์สำคัญในอดีต ประวัติศาสตร์ ชาติไทย ภูมิศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                         -แนวข้อสอบ ข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เหตุการณ์สำคัญในอดีต ประวัติศาสตร์ ชาติไทย ภูมิศาสตร์ ชุดที่ 2          .                                                                         -แนวข้อสอบ ข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เหตุการณ์สำคัญในอดีต ประวัติศาสตร์ ชาติไทย ภูมิศาสตร์ ชุดที่ 3.                                                                            ++การทหารของไทย                                                                                                     -เจาะแนวข้อสอบภาคสนามจริง