คู่มือสอบนักสังคมสงเคราะห์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักสังคมสงเคราะห์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้                                                              *ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต                                                                                         *แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                          *พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546                                                       *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                             *พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556                                                                *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556                                                     *พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                     *พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2556                                                                              *พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551                                                  *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562                              *ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์                                                        *ความรู้เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ในระดับจุลภาค มหภาค จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ             *การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์แก่ผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมาย การประสานงาน เครือข่ายช่วยเหลือสังคม การทำงานในเชิงสหวิชาชีพ                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับจิตเวชเด็กและวัยรุ่น                                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับระบบการทำงานในสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้                                         *แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ ชุดที่ 1                                                                       *แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ ชุดที่ 2.                                                                       *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์