Sale!

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ออกใหม่ปี 2560 BC-7684

260฿ 247฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ออกใหม่ปี 2560  BC-7684

สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง                                                                                                          

      –  เจาะข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                  

      –  เจาะข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                                           

      –  เจาะข้อสอบ พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

      –  เจาะข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                        

      –  เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม         

พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมพ.ศ. 2558                                                                                                           

*การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ                                                                                                       

*การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                                                                            

*การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการโครงการ การติดตามประเมินผล                                         

*การบริหารเชิงกลยุทธ์                                                                                                                                              

*นโยบายรัฐบาล                                                                                                                                                          

*ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)                                                                                    

*ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)                                      

      –  เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12                                                              

      –  เจาะข้อสอบ สภาพเศรษฐกิจสังคม เหตุการณ์ปัจจุบัน                                                                

      –  เจาะข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                                        

      –  เจาะข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.      

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ