คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา BB-013

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา BB-013
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับภารกิจอำนาจหน้าที่ของ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา                                            *ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์                                                                                           *พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497                                                            *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2556                                                                             *ระเบียบของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดราคา ประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. 2535 และ ฉบับที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2538                                                                               *ความรู้ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศภูมิศาสตร์และการจัดทำแผนที่                                                           *แนวข้อสอบ สารสนเทศภูมิศาสตร์และการจัดทำแผนที่                                                   *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์                                                                    *ความรู้ด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                           *ความรู้ด้านการจัดทำแผนงาน/โครงการ                                                                             *การติดตามและประเมินผล                                                                                                    *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                          *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                          *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ