คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล  ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล  ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหิดล                                                                                        *พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดลพ.ศ. ๒๕๕๐                                                                     *ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580                                                                          *แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                        *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๗                                        *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                                     และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2559                                                                           *แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                              *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                    *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                     *การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์                                                                                     *การจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์                                                                                         *ความรู้ด้านการวางแผน                                                                                                *การจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการ                                                                        *การติดตามประเมินผล                                                                                                 *ความรู้ด้านงบประมาณและการวิเคราะห์งบประมาณ                                                               *การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                        *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                             *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                             *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.