คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมสรรพากร ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมสรรพกร ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็ยแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกร *ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                                                                                            *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร                                                                                *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 52 พ.ศ. 2562                                                                            *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                 *ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                             *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)   *ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544                      «แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังพ.ศ. 2544     *ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                                  *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                           *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                                       *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                     *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560       *ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น                                                                                 *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี                                                                                       *แนวข้อสอบ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี                                                    *แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                                                *แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                                 *แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)