คู่มือสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม(ด้านเหมืองแร่) สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2562

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม(ด้านเหมืองแร่) สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม                                                                *พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560                                                                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560                                                                            *กฎกระทรวงฉบับที่ 80 (พ.ศ. 2553)ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510                         *กฎกระทรวงฉบับที่ 79 (พ.ศ. 2548)ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510                         *กฎกระทรวงฉบับที่ 24(พ.ศ. 2516)ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510                          *กฎกระทรวงฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2516)ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510                        *กฎกระทรวงฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2517)ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510                         *กฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2516)ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510                         *กฎกระทรวงการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่จังหวัด พ.ศ. 2561                          *กฎกระทรวงการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่ พ.ศ. 2561                                  *กฎกระทรวงการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ พ.ศ. 2561                                                                                                                *กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560                                                                                                                *กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่ พ.ศ. 2561                                            *กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. 2561                                                        *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับธรณีวิทยา                                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับเหมืองแร่                                                                                               *การบริหารจัดการทรัพยากรแร่                                                                                        *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไป                                                                             *แนวข้อสอบ การบริหารจัดการทั่วไป                                                                           *แนวข้อสอบ ด้านเหมืองแร่                                                                                     *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                              *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                               

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ