คู่มือสอบนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา                                                                                *แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทย                                                                          *แนวข้อสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์                                                                         *แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ                                                                        *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเมือง สังคม เศรษฐกิจ การศึกษาและด้านอื่นๆ                                *พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547                                                                       *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547                                                            *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                                         *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2559      *ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา                                                                *การปฏิบัติงานโครงการทางการศึกษา                                                                          *การจัดประชุมอบรมสัมมนาทางการศึกษา                                                                     *การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา                                                                                 *สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                                    *แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                *การบริหารการศึกษาและการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้                                            *แนวข้อสอบการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้                                                     *การวิจัยทางการศึกษา                                                                                                            *แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา                                                                        *แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา                                                                              *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ