คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาพิเศษ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาพิเศษ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้                                                              *ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต                                                                                         *แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป        *พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562                              *พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                                                                          *พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551                                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556                                                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                  *แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579                                                                          *แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                     *หลักสูตร ศาสตร์การสอน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้                                        *แนวข้อสอบ                                                                                                       *การวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน                                        *แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา                                                                  *การออกแบบและการดำเนินงานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา                                            *แนวข้อสอบ การประกันคุณภาพการศึกษา                                                                     *มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับจิตเวชเด็กและวัยรุ่น                                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับระบบการทำงานในสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้                                         *แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 1.                                                                          *แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 2.                                                                          *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์