คู่มือสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ                                                            *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                          *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 *ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงากระทรวงสาธารณสุข 2556                                           *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560                                          *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                 *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                                                                *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560                        *ความรู้ด้านการบริหารจัดการพัสดุ                                                                                    *การจัดหา                                                                                                           *การทำสัญญาซื้อขาย                                                                                               *การตรวจรับพัสดุ                                                                                                   *การเก็บรักษาพัสดุ                                                                                                  *แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                           *การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ                                                                                                 *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                                             *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์