คู่มือสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ                                                                  *แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป                                                                      *แนวข้อสอบภาษาไทย                                                                                *แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ                                                                         *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                         *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                  *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                            *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                                                       *ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                                           *แนวถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP                                                    *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังพ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                            *ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                   *แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)              *ความรู้ด้านการปฏิบัติงานด้านพัสดุ                                                                         *จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543                                                        *แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ