คู่มือสอบนักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ออกใหม่

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ออกใหม่
สารบัญ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ                                                                                                                            พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520                                                                                                                                                       êแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                         ระเบียบกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลว่าด้วยพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                           êเจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  1.                                                                êเจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  2.                                                                êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                   êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                            êเจาะข้อสอบรวม ความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหาและการสรุปเหตุผล                                êเจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                     êเจาะข้อสอบ การบริหารและทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                                                                                            êเจาะข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                                                                                êเจาะข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2