คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กรมที่ดิน ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กรมที่ดิน ปี 63 รูปเล่ม :เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน                                                                                               *หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561                                                                                     *หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561                                                                                     *หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562                                                                                     *พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                                             *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                          *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                                       *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                      *การกำกับดูแลกิจการที่ดี การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน                    *การควบคุมภายใน                                                                                                      *การบริหารความเสี่ยง                                                                                                  *การตรวจสอบภายใน                                                                                                   *มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน                                                         *การจัดองค์การและการบริหารงานตรวจสอบภายใน                                                                 *บทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน                                                                                        *กระบวนการตรวจสอบภายในและการสำรวจขั้นต้น                                                                  *การวางแผนการตรวจสอบภายใน                                                                                    *หลักฐานและเทคนิคการตรวจสอบภายใน                                                                            *การเลือกตัวอย่างในการตรวจสอบภายใน                                                                            *การประเมินการควบคุมภายใน                                                                                        *จรรยาบรรณผู้ตรวจสอบภายใน                                                                                       *ความรู้เบื้องต้นด้านการบัญชี                                                                                          *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านบัญชี                                                                                      *แนวข้อสอบ ตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1.                                                                          *แนวข้อสอบ ตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2.                                                                            *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน                                                                             *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์