คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม กรมกิจการเด็กและเยาวชน ปี 2562 #รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน#

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม กรมกิจการเด็กและเยาวชน ปี 2562 รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน                                                                          *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550                                           *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพ.ศ. 2550  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                             *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                         *พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562                                   *พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2556                                                        *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                             *พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                     *พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511                                                               *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550                                                                                        *ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานพัฒนาสังคมและและการจัดสวัสดิการสังคมของกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ                                                                                                              *การปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม                                                                                       *การพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณภาพเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0                                              *สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม                                                                               *การดำเนินงานโครงการติดตาประเมินผล                                                                            *แนวข้อสอบการดำเนินงานโครงการ การติดตามประเมินผลงานแผนงาน                                   *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 1.                                                                            *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 2.                                                                            *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 3.                                                                            *แนวข้อสอบ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                                 *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                            

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม กรมกิจการเด็กและเยาวชน ปี 2562

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม กรมกิจการเด็กและเยาวชน ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน                                                                          *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550                                           *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพ.ศ. 2550  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                             *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                         *พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562                                   *พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2556                                                        *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                             *พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                     *พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511                                                               *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550                                                                                        *ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานพัฒนาสังคมและและการจัดสวัสดิการสังคมของกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ                                                                                                              *การปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม                                                                                       *การพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณภาพเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0                                              *สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม                                                                               *การดำเนินงานโครงการติดตาประเมินผล                                                                            *แนวข้อสอบการดำเนินงานโครงการ การติดตามประเมินผลงานแผนงาน                                   *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 1.                                                                            *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 2.                                                                            *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 3.                                                                            *แนวข้อสอบ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                                 *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                            

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ