คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส BB-010

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส BB-010
สารบัญ
**วิชาความสามารถทั่วไป (50 คะแนน) *แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล                                               **วิชาภาษาไทย (50 คะแนน) *แนวข้อสอบ ความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษา                                                                  **ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (50คะแนน) *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                          *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553         *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553                                                                                                       * แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553                                                                                                    *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                          * แนวข้อสอบ พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2554                   *แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546        *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                                                  *กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. 2555                                        *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ความรู้ความเข้าใจในประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้         **ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับตำแหน่ง (50 คะแนน) *แนวข้อสอบงานเลขานุการและหลักการบริหารจัดการ                                                                    *แนวข้อสอบงานสารบรรณและหลักการเขียนหนังสือราชการ                                                    *การบริหารงบประมาณ                                                                                                          *แนวข้อสอบ  การบริหารงานบุคคล                                                                               *การสื่อสารและการประสานงาน                                                                                       *การประชาสัมพันธ์                                                                                                      *แนวข้อสอบ การประชาสัมพันธ์                                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับงานบริหารอาคารสถานที่และงานยานพาหนะ                                                      *รูปแบบการบริหารงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน *แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ