คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊ก ติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า                                                                                             *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           Øระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544                                                      *แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                               *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                           *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                 *แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                               *ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                                                    *แนวข้อสอบ ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                         *ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                    *ความรู้ด้านการวางแผน โครงการ                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับการจดบันทึกรายงานการประชุม การโต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) คำกล่าวเปิด-ปิดการประชุม                                                                                               *การแปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ                                     *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                   *การบริหารจัดการภายในองค์กร                                                                                       *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                     *แนวข้อสอบ การวางแผนโครงการ                                                                                *แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป                                                                                  *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ