คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร    *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                *ระเบียบกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ว่าด้วยการบิน พ.ศ. 2558                                               *แนวข้อสอบระเบียบกรมฝนหลวงและการบินเกษตรว่าด้วยการบิน พ.ศ. 2558                           *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล                                                                                 *ความรู้ด้านงานบริหารงบประมาณ                                                                                    *ความรู้ด้านการบริหารอาคารสถานที่                                                                                  *ความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                                                    *ความรู้ด้านงานบริหารแผนปฏิบัติราชการ                                                                            *ความรู้ด้านการบริหารสัญญาต่างๆ                                                                                   *ความรู้ด้านการจัดการงานทั่วไป                                                                                       *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                     *แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคล                                                                            *แนวข้อสอบ งานการเงิน                                                                                       *แนวข้อสอบ งานพัสดุ                                                                                          *แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป                                                                              *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                       

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ