คู่มือสอบตำแหน่งสารบรรณ นายทหารประทวน กองบัญชาการกองทัพไทย

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบตำแหน่งสารบรรณ นายทหารประทวน กองบัญชาการกองทัพไทย
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ค่านิยม                                                            ++ข้อสอบรวม วิชาคณิตศาสตร์                                                                                  ++ข้อสอบรวม วิชาภาษาไทย                                                                                     ++ข้อสอบรวม วิชาภาษาอังกฤษ                                                                                  ++ข้อสอบรวม วิชาสังคมศึกษา                                                                                   ++ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน                                                                     ++ข้อสอบรวม ความรู้ทั่วไป                                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                         *ความรู้ด้านงานเลขานุการ                                                                                             *การประสานงาน                                                                                                        ++เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.                                                                               ++เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.                                                                               *ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555                                                               ++แนวข้อสอบระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555