คู่มือสอบตำแหน่งการข่าว นายทหารสัญญาบัตร กองบัญชาการกองทัพไทย BC -9268

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบตำแหน่งการข่าว นายทหารสัญญาบัตร กองบัญชาการกองทัพไทย BC -9268
สารบัญ
-ประวัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ค่านิยม                                                            ++ข้อสอบรวม วิชาคณิตศาสตร์                                                                                  ++ข้อสอบรวม วิชาภาษาไทย                                                                                     ++ข้อสอบรวม วิชาภาษาอังกฤษ                                                                                  ++ข้อสอบรวม วิชาสังคมศึกษา                                                                                   ++ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน                                                                     +ข้อสอบรวม ความรู้ทั่วไป                                                                                       -พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ.2528                                                                       -ระเบียบสำนักข่าวกรองแห่งชาติว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2551                                   -ระเบียบสำนักข่าวกรองแห่งชาติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2554                                      -การประมวลและวิเคราะห์ข่าวสาร                                                                                     -ความหมายของข่าว                                                                                                    -การเขียนข่าว                                                                                                          -หลักการอ่านข่าวและพิจารณาข่าว                                                                                 -การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์                                                         -ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์                                                                                 -ความรู้เกี่ยวกับสื่อสารมวลชน                                                                                        ++แนวข้อสอบการข่าว ชุดที่ 1.                                                                                 ++แนวข้อสอบการข่าว ชุดที่ 2.