คู่มือสอบครูผู้ช่วย กศน. ความรอบรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติฯ รวมข้อสอบ1,200 ข้อ ออกใหม่ปี 2561 BC-30567

280฿

รหัสสินค้า: KP-30567 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบครูผู้ช่วย กศน. ความรอบรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติฯ รวมข้อสอบ1,200 ข้อ ออกใหม่ปี 2561 BC-30567
สารบัญ
##ความรอบรู้ 50 คะแนน  *เจาะข้อสอบ สังคมเศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน                                                           *นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา                                                                          *เจาะข้อสอบ วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย                                                           *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553                   *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม         *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546                                          *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม     *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546                                                                   *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                     *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                   *เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546        *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                            *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                               *เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555                                                     *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                  *เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                   ##ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพครู 50 คะแนน *เจาะข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัย                                                                              *เจาะข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม                                                                              *มาตรฐานวิชาชีพ                                                                                                      *เจาะข้อสอบ จรรยาบรรณวิชาชีพ                                                                           *สมรรถนะวิชาชีพครู