คู่มือพิชิต GMAT

230฿

รายละเอียด

คู่มือพิชิต GMAT

ประกอบด้วย

เนื้อหา

บทที่ 1  เซท

บทที่ 2  ระบบจำนวนจริง

บทที่ 3  ตรรกศาสตร์

บทที่ 4  ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น

บทที่ 5  ฟื้นฐานจากเรขาคณืตาวิเคราะห์และเส้นตรง

บทที่ 6  ภาคตัดกรวย

บทที่ 7  ตรีโกณมิติ

บทที่ 8  ฟังก์ชั่นเอกซ์โปเนนเชียลและฟังก์ช้นลอการิทีม

บทที่ 9  เมทริกซ์และดีเทอร์มินันต์

บทที่ 10 เวกเตอร์

บทที่ 11 จำนวนเชิงซ้อน

บทที่ 12 แคลคูลัส

บทที่ 13 การวิเคราะห์เหตุผลและการวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจ

แบบทดสอบ

คณิตศาสตร์ทั่วไป พร้อมเฉลย

การอ่านตาราง กราฟ และแผนภูมิ พร้อมเฉลย

การใช้เหตุผล พร้อมเฉลย

การใช้เหตุผลเพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหาพร้อมเฉลย

เพิ่มเติม

แบบฝึกหัดเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ พร้อมเฉลย

การเตรียมตัวสอบ

ราคา 230 บาท

จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ