คู่มือนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข BC-9206

260฿

รหัสสินค้า: KP-9206 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข BC-9206
สารบัญ
Ø วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ นโยบาย                                                                                  êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่ 1.                       êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่ 2.                       êเจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม                              ê เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551      Øระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553                êเจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการพ.ศ. 2553                                                              หลักการบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                  ê          เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                             ê          เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                             ê          เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                                ê          เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                                    ê          เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5.                                                                                             ê          เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 6.