คู่มือนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข BC-9190

260฿

รหัสสินค้า: KP-9190 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข BC-9190
สารบัญ
Ø วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ นโยบาย                                                                                  êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                           êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                                êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม           ê เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551          Øความรู้ด้านการวิเคราะห์และวางแผน                                                                                 Øการประสานงาน และการจัดองค์การ                                                                                       êเจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                             êเจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                             êเจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 3.