คัมภีร์ที่ 1 ประมวลกฎหมายปกครอง สำหรับปลัดอำเภอ “อยากเป็นปลัดอำเภออ่านกฎหมายฉบับเต็มหรือยัง” (ปลัดมนัส สุวรรณรินทร์)

320฿

รายละเอียด

คัมภีร์ที่ 1 ประมวลกฎหมายปกครอง สำหรับปลัดอำเภอ “อยากเป็นปลัดอำเภออ่านกฎหมายฉบับเต็มหรือยัง” (ปลัดมนัส สุวรรณรินทร์)

สารบัญ
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔
– 2.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐
– 2.2 กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ. ๒๕๕๓
– 2.3 กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. ๒๕๕๓
3. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
5. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
– 5.1 กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๐)
– 5.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐)
– 5.3 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐)
– 5.4 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐)
– 5.5 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๐)
– 5.6 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
– 5.7 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
– 5.8 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
– 5.9 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
– 5.10 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
– 5.11 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
– 5.12 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
6. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
– 6.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
– 6.2 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ
7. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
– 7.1 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541)
– 7.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2541)
– 7.3 กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2541)
– 7.4 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542)
– 7.5 กฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐที่ไม่ต้องนำประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปลงพิมพ์ ในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๔๖
8. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
9. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๕
10. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗
11. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
– 11.1 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการเกิดหรือการตายต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่อื่น พ.ศ. ๒๕๕๑
– 11.2 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์สถานการณ์เกิดและสัญชาติของเด็กซึ่งถูกทอดทิ้งเด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง พ.ศ. ๒๕๕๑
– 11.3 กฏกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑
– 11.4 กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑
– 11.5 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการโต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริงการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๑
12. พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖
– 12.1 กฎกระทรวงกำหนดบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘
– 12.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
13.พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัวพุทธศักราช ๒๔๗๘
14.พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕0๕
– 14.1 กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนชื่อสกุลและค่าธรรมเนียมออกหนังสือสำคัญ พ.ศ. ๒๕๕๐
15.1 พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พุทธศักราช ๒๔๘๒
16. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐
– 16.1 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานออกหนังสืออนุญาตให้ย้ายวัตถุระเบิด – 16.2 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียน เจ้าพนักงาน และเจ้าหน้าที่
17. พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘
– 17.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงื่อนไขการพนัน ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช ๒๔๗๘ (ฉบับที่ ๒)
– 17.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓)
18. พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไรพุทธศักราช ๒๔๘๗
– 18.1 กฎกระทรวงแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการขออนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไรและทำการเรี่ยไร พ.ศ. ๒๕๔๘
– 18.2 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช ๒๔๘๗
19. พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔
– 19.1 กฎกระทรวงฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๔)
– 19.2 กฎกระทรวงฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๘)
20. พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕
– 20.1 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต และเจ้าพนักงานตรวจโรงรับจำนำ
21. พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗
– 21.1 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑
-21.2 กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑
– 21.3 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗
22. พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙
23. พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗
24. พระราชบัญญัติวินัยกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๐๙
25. พระราชบัญญัติยศและเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗
26. พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕0๘

ราคา 320 บาท
จัดทำโดย นายมนัส สุวรรณรินทร์ ที่ 1 ปลัดอำเภอ พ.ศ.2543

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ