การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์

195฿

รายละเอียด

การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์

สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
1.หลักการและเหตุผลของการศึกษา
2.วัตถุประสงค์ของการศึกษา
3.ของเขตของการศึกษา
4.ข้อจำกัดของการศึกษา
5.ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกียวข้อง
6.กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
7.คำจำกัดความ
8.ระเบียบวิธีการศึกษา
9.ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา
10.สรุป
บทที่ 2 แนวคิดของการทำวิจัยการจัดทำทรัพยากรมนุษย์
1. ความหมายของการวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์
1.การวิจัย
2.การจัดการ
3.ทรัพยากรมนุษย์
4.การจักการทรัพยากรมนุษย์
5.การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์
2.ความสำคัญของการวิจัยการทรัพยากรมนุษย์
1. ความสำคัญของการวิจัย
2. ความสำคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3. ความสำคัญของการวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สรุป
3.ขอบเขตของการวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์
1. แนวทางการจัดแบ่งขอบเขตของการจัดการทรัพยากรมนุษย์
2. ขอบเขตของการวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ใช้ในที่นี้
บทที่ 3 พัฒนาการของการวิจัยการทรัพยากรมนุษย์
1.พัฒนาการของการวิจัยการทรัพยากรมนุษย์ในต่างประเทศ
1.ยุคที่หนึ่ง
2.ยุคที่สอง
3.ยุคที่สาม
4.ยุคที่สี่
5.ยุคที่ห้า
สรุป
2. พัฒนาการของการวิจัยการทรัพยากรมนุษย์ในไทย
1.ยุคที่หนึ่ง
2.ยุคที่สอง
3.ยุคที่สาม
4.ยุคที่สี่
สรุป
บทที่ 4 ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และแนวโน้มของการวิจับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในไทย
1.ปัญหาอุปสรรคของการทำวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์
1.ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับแนวคิด
2.ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย
3.ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการวิจัยยไปใช้ประโยชน์
สรุป
2. แนวทางแก้ปัญหาการวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์
1.แนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแนวคิด
2.ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย
3.ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการนำการวิจัยไปใช้ประโยชน์
สรุป
3.แนวโน้มของการวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์
1.แนวโน้มเกี่ยวกับแนวคิด
2.แนวโน้มเกี่ยวกับระเบียบการวิจัย
3.แนวโน้มเกี่ยวกับการนำการวิจับไปใช้ประโยชน์
สรุป
บรรณานุกรม
1.วิชาภาษาไทย
2.ภาษาอังกฤษ

ราคา 195  บาท

จัดทำโดย ดร.วิรัช วิรัชภาวรรณ

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*