กฎหมายปฏิบัติราชการ ท้องถิ่น UPDATEล่าสุด ต.ค. 2559

350฿

รายละเอียด

กฎหมายปฏิบัติราชการ ท้องถิ่น UPDATEล่าสุด ต.ค. 2559

สารบัญ

 

1. (ชี้จุดออกสอบ) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
– Test สนามสอบ ชุดที่ 1

 

2. (ชี้จุดออกสอบ) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552
– Test สนามสอบ ชุดที่ 1

 

3. (ชี้จุดออกสอบ) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552
– Test สนามสอบ ชุดที่ 1

 

4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
– Test สนามสอบ ชุดที่ 1
5. (ชี้จุดออกสอบ) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553

 

6. (ชี้จุดออกสอบ พ.ร.บ. การปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และแก้ไขถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553
– Test สนามสอบ ชุดที่ 1
– Test สนามสอบ ชุดที่ 2
– Test สนามสอบ ชุดที่ 3

 

7. (ชี้จุดออกสอบ) พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– Test สนามสอบ ชุดที่ 1
– Test สนามสอบ ชุดที่ 2
– Test สนามสอบ ชุดที่ 3
– Test สนามสอบ ชุดที่ 4

 

8. พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542 และแก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549
– Test สนามสอบ ชุดที่ 1
– Test สนามสอบ ชุดที่ 2

 

9. พ.ร.บ. ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
– Test สนามสอบ ชุดที่ 1
– Test สนามสอบ ชุดที่ 2

 

10. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– Test สนามสอบ ชุดที่ 1
– Test สนามสอบ ชุดที่ 2
– Test สนามสอบ ชุดที่ 3

 

11. พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 2545 และแก้ไขถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551
– Test สนามสอบ ชุดที่ 1
– Test สนามสอบ ชุดที่ 2
– Test สนามสอบ ชุดที่ 3
– Test สนามสอบ ชุดที่ 4

 

12. พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– Test สนามสอบ ชุดที่ 1
– Test สนามสอบ ชุดที่ 2
– Test สนามสอบ ชุดที่ 3

 

13. (ชี้จุดออกสอบ) ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขถึง พ.ศ. 2548
– Test สนามสอบ ชุดที่ 1
– Test สนามสอบ ชุดที่ 2
– Test สนามสอบ ชุดที่ 3
– Test สนามสอบ ชุดที่ 4

 

ราคา 350 บาท
จัดทำโดย สิงพัฒนา

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “กฎหมายปฏิบัติราชการ ท้องถิ่น UPDATEล่าสุด ต.ค. 2559”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*