คู่มือสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปรับปรุงใหม่ ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปรับปรุงใหม่ ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                                                       *ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า                                                                                                   *ระบบแสงสว่าง                                                                                                         *ระบบปรับอากาศ                                                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบ อ่านแบบไฟฟ้า                                                                       *การประมาณราคางานระบบไฟฟ้า                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับ วงจรไฟฟ้า การติดตั้งวงจรไฟฟ้า                                                                    *ระบบอิเล็กทรอนิกส์                                                                                                    *เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์                                                              *การซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า                                           *ความรู้เกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า                                                                                       *การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์                                                                  «แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                                   «แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                                   «แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 3.                                                                                   «แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 4.                                                                                   «แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 5.                                                                                  

คู่มือสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปรับปรุงใหม่ ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปรับปรุงใหม่ ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                                                       *ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า                                                                                                   *ระบบแสงสว่าง                                                                                                         *ระบบปรับอากาศ                                                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบ อ่านแบบไฟฟ้า                                                                       *การประมาณราคางานระบบไฟฟ้า                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับ วงจรไฟฟ้า การติดตั้งวงจรไฟฟ้า                                                                    *ระบบอิเล็กทรอนิกส์                                                                                                    *เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์                                                              *การซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า                                           *ความรู้เกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า                                                                                       *การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์                                                                  «แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                                   «แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                                   «แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 3.                                                                                   «แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 4.                                                                                   «แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 5.