สรุป POL2102 (PS202) หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

39฿

สรุปสาระสำคัญเป็นบท  ๆ

รายละเอียด

สรุป POL2102 (PS202) หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

สารบัญ

บทที่ 1 รัฐ

บทที่ 2 รัฐธรรมนูญ

บทที่ 3 สถาบันการเมืองการปกครอง

บทที่ 4 ศัพท์ทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 5 สรุปเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับ

บทที่ 6 ปรัชญาของวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ

ราคา 39  บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์