คู่มือเตรียมสอบวิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 63 

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 63  รูปเล่ม:เย็บแม๊กติดเทปผ้า (ปกอ่อน)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                                                                 *ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ กฟภ. และแผนแม่บทฯ                                                             *ค่านิยมและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาด้านวิศวกรรม                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับหลักการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                          *ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง                                                                                     *มาตรฐานการออกแบบ การติดตั้งระบบไฟฟ้า                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบ อ่านแบบไฟฟ้า                                                                        *การประมาณราคางานระบบไฟฟ้า                                                                                    *การซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า                                           *ความรู้เกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า                                                                                       *การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์                                                            *แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                              *แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                              *แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 3.                                                                              *แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 4.                                                                              *แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 5                                                                                  

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ กรมท่าอากาศยาน ปี 2562

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ กรมท่าอากาศยาน ปี 2562 รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาด้านวิศวกรรม                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับหลักการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                          *ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง                                                                                      *มาตรฐานการออกแบบ การติดตั้งระบบไฟฟ้า                                                                       *ความรู้ด้าน ระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                       *ความรู้ด้านระบบไฟฟ้าสนามบิน                                                                                      *การซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า                                                 «แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                                    «แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                                    «แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 3.                                                                                    «แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 4.                                                                                    «แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 5             «แนวข้อสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์                                                                              «แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                               «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน                                                                                  *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                   

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรไฟฟ้า 4 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปี2562 BB -098

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรไฟฟ้า 4 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปี2562 ฺ BB -098
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง                                                                                   *ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) เจาะข้อสอบรวม พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ              *แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                                          *ความรู้ทางด้านทัศนคติหรือเจตคติ (Attitude)พร้อมบททดสอบ                                                   *การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)                                                                           *ทดสอบพฤติกรรมตามสมรรถนะ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ของการไฟฟ้านครหลวง                        *ความรู้เกี่ยวกับ (Digital literacy ,Innovation)                                                                       *ความรู้เชิงธุรกิจ                                                                                                        *ความรู้เกี่ยวกับ วงจรไฟฟ้า                                                                                            *สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า                                                                                        *เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า                                                                                                *เครื่องจักรกลไฟฟ้า                                                                                                     *ระบบไฟฟ้ากำลังและอุปกรณ์ป้องกัน                                                                                  *วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง                                                                                                  *การวางแผนและการบริหารจัดการโครงการ                                                                        *การวิเคราะห์ วิจัย                                                                                                      *ความรู้ด้านนวัตกรรมใหม่                                                                                              *แนวข้อสอบ วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง                                                                             *แนวข้อสอบ เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า                                                                             *แนวข้อสอบ ระบบไฟฟ้า                                                                                         *รวมแนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า