คู่มือสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ปี 65

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ปี 65รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ                                              1

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                                                 3

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540                                            20

* แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                          31 Øพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562                                               46   öแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564                                                                            51   öแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                           80   öแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม                                     90 Øความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ 4.0                                                                                  94 Øพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                      99   «แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                              135 Øระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                   141   «แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  203 Øกฎกระทรวงออกตามความใน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560              208   öแนวข้อสอบกฎกระทรวงออกตามความใน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                                                             237 Øระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523                                                      242 Øความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ                                                                                251 Øจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543                                                               264   öแนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                  265 Øเทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน                                                                                      275  

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง