คู่มือสอบนิติกร กรมวิชาการเกษตร ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนิติกร กรมวิชาการเกษตร ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร

* พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                             และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562 

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540

* พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539 

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553 

* พระราชบัญญัติ พันธุ์พืช พ.ศ. 2518

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2550 

* พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 

* พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4พ.ศ. 2562    

* พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551 

* พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 

* พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 

* ความรู้เกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา 

* ความรู้เกี่ยวกับงานความรับผิดทางละเมิดทางแพ่งและอาญา

* ความรู้เกี่ยวกับงานคดีปกครอง                                                                                     

* ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสอบสวน

* แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,