กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 ม.ค. -28 ม.ค. 2565

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 ม.ค. -28 ม.ค. 2565

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดตราด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเถือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ลำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด

ด้วยจังหวัดตราด โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด ประสงค์จะสรรหาบุคคลเพื่อ จัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชองสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ตราด ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วธการและ เงื่อนไชการสรรหาและเถือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันทื่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัดเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบีตฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๖๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จีงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเถือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมืรายละเอียดดังต่อใปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ตราด (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด ตำบลบางพระ อำเภอเมึองตราด จังหวัดตราด ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 – 28 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนที่ file 1

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์